北京市第六十六中学2018-2019学年高一第二学期期中语文试卷
答题卡下载
收藏试卷
平行组卷
一、选择题 (共1题,共5分)

1、

下列词语字音字形全对的一组是

A.间或jiān   执拗niù 忖度 寒喧

B.吞噬shì 嗜杀shì 简捷 惊骇

C.飞湍tuān 吮血rǔn   狡黠 狰嵘

D.庠序yáng   放诞dàn 隔阂 烟蔼

二、文言文阅读 (共1题,共5分)

2、

阅读《寡人之于国也》,回答文后各题。

寡人之于国也

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。 或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可!直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也?’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

【1】下列句子中加点词的解释有误的一项是

A.弃甲曳兵而走   兵:兵器、武器

B.数罟不入洿池   数:多次

C.涂有饿莩而不知发   发:指打开粮仓,赈济百姓

D.王无罪岁   罪:归咎,归罪

【2】下列句子中加点词的意义和用法,完全相同的一组是

A.寡人之于国也 移其粟于河内

B.则移其民于河东 则无望民之多于邻国也

C.无如寡人之用心者 数口之家可以无饥矣

D.然而不王者 填然鼓之,兵刃相接

【3】下列句子中加点词的用法和其他三项不同的是

A.填然鼓之

B.七十者衣帛食肉

C.树之以桑

D.是使民养生丧死无憾也

【4】下列有关文意的解说,有误的一项是

A.梁惠王认为自己在治理国家方面已经费尽心力了。因为他在灾年能迁徙灾民,调运粮食,及时救荒。

B.孟子通过五十步笑百步的故事,使梁惠王认识到他只是做了一些救灾的好事而已,本质上与邻国并没有区别。

C.孟子是反对诸侯间的无休无止的相互征战的,一句“王好战,请以战喻”充分地把这种思想表露了出来。

D.在使梁惠王明白了自己做法的基础上,孟子提出了自己关于民本的最高理想,“使民养生丧死无憾也”。

三、名句名篇默写 (共1题,共5分)

3、

根据课文原文填空,完成题。

(1)______________,不尽长江滚滚来。

(2)艰难苦恨繁霜鬓,______________。

(3)醉不成欢惨将别,______________。

(4)______________,此时无声胜有声。

(5)______________,唯见江心秋月白。

(6)大弦嘈嘈如急雨,______________。

(7)君子博学而日参省乎己,______________。

(8)________________,不如登高之博见也。

(9)古之圣人,其出人也远矣,_____________。

(10)___________,吾未见其明也。

四、诗歌鉴赏 (共1题,共5分)

4、

阅读下面这首诗,完成下面小题。

水仙子·夜雨

徐再思①

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。

落灯花②,棋未收,叹新丰孤馆③人留。枕上十年事,江南二老忧,都到心头。

(注)①徐再思,元代散曲作家,只做过“嘉兴路吏”,创作此曲时,他旅寄江湖,已十年不归。 ②灯花:油灯结成花形的余烬。   ③新丰孤馆:《新唐书·马周传》记载马周未发迹时,曾旅居新丰,受尽店家冷遇。

【1】下列对本诗的赏析,不正确的一项是

A.“一声梧叶一声秋”一句,写秋雨绵绵,梧叶声声,烘托出秋天萧瑟的氛围。

B.“三更归梦三更后”一句,写作者半夜才回到故乡,更显出漂泊江湖的凄苦。

C.“一声”、“一点”、“三更”的反复咏叹,更使人感到长夜难捱的凄凉和寂寞。

D.末句“都到心头”四字戛然而止,欲语还休,却有引人遐思、令人回味之功。

【2】“枕上十年事,江南二老忧,都到心头”三句不直接写自己如何思念亲人,而以年迈双亲的忧思把自己的思念抒发得更加深婉动人。下列诗句中使用了类似手法的一项是

A.人归落雁后,思发在花前。 (隋·薛道衡《人日思归》)

B.近乡情更怯,不敢问来人。 (唐·宋之问《渡江汉》)

C.想得家中夜深坐,还应说着远行人。 (唐·白居易《邯郸冬至夜思家 》)

D.复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。 (唐·张籍《秋思》)

【3】“落灯花”一句源自南宋赵师秀的《约客》诗:“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。”请分析本曲与赵诗在情感上有何不同。

五、作文 (共1题,共5分)

5、

从下面的两个题目中任选一题,按要求作文。

(1)

屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”是一种寻找,李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”是一种寻找;朱自清在荷塘边寻找片刻的宁静,郁达夫不远千里,到故都寻找秋的意境;曹操穷其一生,寻找人才,希望“天下归心”,陶渊明愤然挂印,寻找世外桃源,想要回归自然……从某种意义上说,人生就是一个不断寻找的过程:寻找快乐,寻找友情,寻找财富,寻找知识,寻找幸福,寻找美景……相信你也有这方面的体验。

请以“寻找_______”为题目,写一篇记叙文。

要求:1.请将题目补充完整;2.不少于700字。

(2)每年的4月23日是世界读书日,设立的目的是推动更多的人去阅读和写作,网上展

开了关于“浅阅读”的讨论。

甲:什么是浅阅读?

乙:就是追求简单轻松、实用有趣的阅读嘛。浅阅读很时髦的。

丙:如今是读图时代,人们喜欢视觉上的冲击和享受。

丁:浅阅读就像吃快餐,好吃没营养,积累不了什么知识。

乙:社会竞争激烈,生活节奏这么快,大家压力这么大,我想深阅读,慢慢品味,行吗?

丙:人人都有自己的阅读喜好,浅阅读流行,阅读就更个性化和多样化了,挺好。

丁:我很怀念过去的日子--斜倚在书店的一角,默默地读书,天黑了都不知道。

甲:浅阅读中,我们是不是失去了什么?

要求:选准角度,明确立意,自拟标题,写一篇不少于700字的议论文;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

网友关注的试题 更多>>
网友关注的试卷 更多>>
试卷分析
(总分:50)
总体分析
选择题(1道)
文言文阅读(1道)
名句名篇默写(1道)
诗歌鉴赏(1道)
作文(1道)
难度分析